Aktualności

Regulamin sprzedaży on-line oraz Polityka Prywatności2021-05-25


Regulamin sprzedaży on-line oraz Polityka Prywatności
Słowniczek pojęć:
Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży karnetów do Klubu za pośrednictwem strony internetowej.
Klub – Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, 66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków-Olimpijska 20
Firma – Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, 66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków-Olimpijska 20
Dane rejestrowe – NIP: 973-00-03-174, REGON: 970 472 908
Strona internetowa – strona internetowa https://wosir-drzonkow.cms.efitness.com.pl

Karnety – karnety do Klubu przedstawione w ofercie klubu dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej.
Kupujący – osoba, która dokonała zakupu on-line.

1. Sprzedaż karnetów prowadzi Firma.
2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Firmą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów
• Zarejestrowania się na stronie internetowej https://wosir-drzonkow.cms.efitness.com.pl poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, lub bezpośrednie założenie konta w recepcji klubu.
• złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
• uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu Przelewy 24.
• otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy 24.
3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulaminy Fitness Wojewódzkiego Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego. Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją jego treści.
4. Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy 24.
5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy 24.
6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
7. Ceny Karnetów zawierają podatek VAT.
8. Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Przelewy 24.
9. Warunkiem ustawienia karnetu na koncie Klienta jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty Przelewy 24). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy 24 i wpływie środków na rachunek Przelewy 24.
10. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy lub po upłynięciu czasu określonego w Regulaminie Fitness Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego, zobowiązuje się do wyrobienia karty członkowskiej w siedzibie klubu. Kartę Członkowską odebrać można w recepcji Klubu. Istnieje możliwość zakupu karty członkowskiej po dodaniu jej do koszyka. Kartę członkowską klient odbiera przy najbliższym wejściu do klubu.
11. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt w recepcji obiektu w momencie zakupu karnetu. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres cok@drzonkow.pl , podając dane do faktury VAT. Faktura zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
12. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Karnety w cenach podanych na stronie internetowej Klubu.
13. Klub zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
15. Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.
16. Wszelkie reklamacje należy kierować do Firmy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres cok@drzonkow.pl
17. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
• dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu karnetu,
• datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
• opis przedmiotu reklamacji.
18. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
19. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.
20. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Klub danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Klub.
21. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
22. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w recepcji Klubu.
23. Klub świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
24. O planowanej zmianie Regulaminu Firma poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie https://wosir-drzonkow.cms.efitness.com.pl w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
25. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie https://wosir-drzonkow.cms.efitness.com.pl. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.
26. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej
27. Polityka Prywatności - przetwarzanie danych osobowych
a). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
b). Dane osobowe w określonym w szczególnych przypadkach celu i zakresie mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej odrębnie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
c). Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w serwisie.
d). W sytuacji, gdy zdecydujesz się na wysłanie do nas zapytania poprzez zamieszczony formularz kontaktowy na stronie https://wosir-drzonkow.cms.efitness.com.pl musisz podać nam dane niezbędne do udzielenie Ci odpowiedzi: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon.
e). Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych, ale nie będą wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych.
f). Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym lub uprawnionym w postaci informacji przetwarzanej w systemach informatycznych.
g). Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
h). Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania w dowolnej chwili. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
i). Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub rozpoczęcia realizacji usługi. Jesteś zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją nie podania tych danych, będzie brak możliwości udzielenia Ci odpowiedzi na Twoje zapytanie.
28. Polityka Prywatności - pliki “cookies”
Strona Fitness Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej strony do Twoich indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Wróć do listy
Pobierz aplikację mobilną